เงื่อนไขทั่วไป • จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 10 ท่าน ต่อรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน
 • ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น ทั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นภายในรถ
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือ บางเวลา หากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิด อันตรายต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
 • พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ จึงมิใช่ปัจจัย หลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวการจราจร และ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมค่าน้ำมัน-ค่าทางด่วน(ทางพิเศษ)-ค่าที่จอดรถ

 • ในวันที่เริ่มเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้ )
 • การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุด หมายปลายทาง
 • ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ค่าที่จอดรถ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 การนับเวลาและวันทำงาน (ไป-กลับ ในวันเดียวกัน)

 • ระยะเวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถ คือ ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.
 การนับเวลาชดเชยค่าบริการ ในการเดินทางเป็นดังนี้
การเช่ารถนอกเหนือเวลาการทำงานระหว่าง 07.00 - 19.00 น. คือ ก่อน 07.00 น., หลัง 19.00 น. และ การเดินทางนอกเหนือเวลาการทำงานระหว่าง 7.00 - 19.00 น. ถ้ารวมการเดินทางทั้งวัน เกินกว่า 10 ชั่วโมง  ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการ เพิ่มอีกชั่วโมงละ 100.- บาท (เกิน 30 นาที ตั้งแต่นาทีที่ 31 คิดเป็น 1 ชั่วโมง)


  *** การใช้รถเกินเวลา 24.00น.(เวลาเที่ยงคืน) จะคิดค่าเช่ารถเพิ่มเป็นอีก 1 วัน ***การจ่ายค่าค้างคืนพนักงานขับรถ

 • การเช่ารถมากกว่า 1 วัน หรือหลังเที่ยงคืนของวันที่เช่ารถ จะคิดค่าค้างคืนให้กับพนักงานขับรถ คืนละ 400 บาทการจองรถ และ การวางมัดจำ

 • ผู้ใช้บริการสามารถขอจอง และใช้บริการรถตู้ปรับอากาศได้ โดยการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  • คุณภราดร โทรศัพท์ 087-593-8841
  • คุณสุนทรีย์ โทรศัพท์ 081-859-0604
  • ที่ทำการ โทรศัพท์ 02-584-4062 โทรสาร 02-962-8119
 • ผู้ใช้บริการจะต้องมีการวางเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในวงเงิน 500 บาท ต่อ การใช้บริการ 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
 • การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ดังนี้
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาปากเกร็ด (สะสมทรัพย์)
   เลขที่บัญชี 137-1-21914-7 ชื่อบัญชี หจก. ทีดี ทรานสปอร์ต
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปากเกร็ด (ออมทรัพย์)
   เลขที่บัญชี 305-2-30697-1 ชื่อบัญชี สุนทรีย์ ศิริโมทย์
 • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กรุณา Fax ใบนำฝากเงิน มาที่..++662-962-8119 (พร้อมทั้งระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ) เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป
 • การไม่วางเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้พนักงานขับรถสามารถบอกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ ในอัตราร้อยละ 90 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้วางไว้แล้ว
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น